Wat gaat dat kosten?

Als gevolg van de vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016 is de voorziening Wegen op 31 december 2016 opgeheven en het saldo gestort in de Bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen. In het najaar van 2017 zal een Meerjarenonderhoudsplanning ter besluitvorming worden voorgelegd met de meerjarige doorvertaling van de kosten voor vast en variabel onderhoud, evenals de vervangingsinvesteringen.