Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jaarplan handhaving

Aantal ontvangen milieuklachten

600

471

650

600

600

600

600

Beperking toezichtlast

Percentage binnen de wettelijke termijn afgegeven ontheffings-/ vergunnings- aanvragen

90%

98%*

75%**

90%

90%

90%

90%

90%

Veiligheid regionale waterkeringen

Percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet.

100%

72%

76%

80%

85%

90%

90%

Waterkwantiteit

Aantal TOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief)

12 TOP

19 SUB TOP

5 TOP

10 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

PUEV

Externe veiligheid is bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

Nr.1 Basisset BBV.

De streefwaarde van de indicator moet nog worden bepaald.

Percentage van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

Emissie broeikasgassen

Nr.2 Basisset BBV

De streefwaarde van de indicator moet nog worden bepaald

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen)

* Milieuvergunningen
**Bodem- en watervergunningen