Benutten van energie uit de ondergrond

We dragen bij aan het programma Energietransitie (zie programma 4) door met name te zorgen voor een goede afstemming van de toepassing van geothermie met andere ondergrondthema’s. Aangezien dit onderwerp in meerdere provincies aan de orde is wordt hiervoor intensief kennis gedeeld. Voor concrete projecten in gebieden waar geothermie-mogelijkheden verkend worden zal waar nodig aanvullend expertise worden ingezet.
We blijven de toepassing van goed functionerende Warmte Koude Opslag-systemen (WKO) stimuleren, zowel via vergunningverlening en handhaving als door vroegtijdige inbreng bij gebiedsontwikkeling. We staan open voor andere, innovatieve vormen van ondiepe bodemenergie.
In de komende jaren worden één of meer vergunningaanvragen voor mijnbouw (winning van olie, gas en aardwarmte/geothermie) in de provincie verwacht. Wij hebben met een protocol onze adviesprocedure gestroomlijnd waarmee wij ook afstemmen met betrokken gemeenten en waterschap. Dit protocol zullen we bij de vergunningaanvragen toepassen teneinde de provinciale belangen van bescherming en benutting van de verschillende functies van de ondergrond, waaronder de drinkwaterfunctie, maximaal te kunnen waarborgen.
We zetten de bodemsysteemwijzer in als hulpmiddel om de gevolgen van ontwikkelingen op de bodem in beeld te krijgen. We leveren daarmee een bijdrage aan provinciale ontwikkelingen en aan meer lokale vraagstukken.