Vergunningverlenen, toezichthouden en handhaven met goede kwaliteit

De provincie heeft het gehele takenpakket op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving opgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, met uitzondering van de
groene vergunningverlening. Daarnaast heeft de provincie 14 zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit
Risico Zware Ongevallen), waarvoor we de VTH-taken hebben opgedragen aan de
gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

De RUD Utrecht maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma op basis van provinciaal beleid (Beleidsplan VTH 2016-2019). Het jaarprogramma 2018 wordt gebaseerd op de product- en dienstencatalogus van de RUD en zal voor de eerste keer worden afgerekend op de geleverde output.
De evaluatie van de groene handhaving (BOA’s buitengebied en Wet Natuurbescherming) eind 2017 zal naar verwachting richting geven aan de intensiteit van de handhaving in het buitengebied. De verplichte energie(besparings)maatregelen bij provinciale bedrijven (inclusief BRZO) blijven ook in 2018 prioriteit houden bij de controles. Energie is eveneens een speerpunt op de samenwerkingsagenda van alle samenwerkende handhavingspartners. Ook de samenwerkingsafspraak met betrekking tot asbest is in 2018 speerpunt in de uitvoering. De taakuitvoering van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitoren we via diverse kritische prestatie-indicatoren. Door periodieke voortgangsoverzichten kan de provincie als opdrachtgever en eigenaar (desgewenst) tussentijds bijsturen.

Voorbereiding op de komst van de Omgevingswet
VTH vormt een belangrijk onderdeel van het provinciale projectplan voor de implementatie van de Omgevingswet. Het plan voorziet in het tijdig aanpassen van de VTH-processen aan de eisen van de Omgevingswet. De VTH-aspecten voor de eigen provinciale taken heeft de provincie voor het overgrote deel uitbesteed aan de RUD Utrecht. Daarnaast heeft de provincie de taak om alle instanties met VTH-taken binnen de provincie goed te laten samenwerken, ook wat betreft de implementatie van de Omgevingswet. 2018 staat hierbij vooral in het teken van het concretiseren van de gezamenlijke veranderopgave en het afstemmen van een gecoördineerde implementatie. De implementatie van de Omgevingswet wordt jaarlijks opgenomen in het bovengenoemde uitvoeringsprogramma VTH, met de daarbij behorende financiering. Zie ook onder projecten bij Omgevingswet.