Verbeteren van bodem- en grondwaterkwaliteit

We hebben in de provincie spoedlocaties: locaties waar als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens en/of milieu. Eind 2020 zijn op deze spoedlocaties de risico’s weggenomen. Voor blijvend goede kwaliteit van ons drinkwater zorgen we waar nodig ook op andere verontreinigde locaties voor aanvullende maatregelen.

Ook in 2018 gaan wij verder met de aanpak van spoedlocaties. Er resteren nog 42 spoedlocaties (d.w.z. locaties met onaanvaardbare risico’s. Peildatum augustus 2017) die met name door derden (bedrijven en organisaties) opgepakt moeten worden. De Wet bodembescherming komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet te vervallen. De spoedlocaties zijn dan aangepakt maar dit wil niet zeggen dat er geen bodemverontreinigingen in de grond en grondwater aanwezig blijven. De insteek is dat gemeenten bevoegd gezag worden voor nog resterende verontreinigingen en zij moeten er voor zorgen dat deze - indien nodig- wordt aangepakt bij ruimtelijke dynamiek. In onze Provinciale visie Omgevingswet en Verordening zal worden aangegeven wanneer aanvullende sanering gewenst is. Hiertoe komt een beleidsverkenning grond- en grondwaterkwaliteit in 2018 beschikbaar, die we samen met stakeholders uitvoeren. Provincies hebben zich uitgesproken om de bodemdossiers zorgvuldig over te dragen aan gemeenten. Het gaat daarbij niet alleen om de bodemdossiers maar ook om alle relevante digitale informatie, inclusief de bijbehorende kennis van nog aanwezige verontreinigingen.  Met een aantal gemeenten en de milieudiensten houden wij hier kennissessies over.