Zorgen voor en verbeteren van een gezonde leefomgeving

Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving
Met het aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving geeft de provincie Utrecht impulsen aan het ontwikkelen van oplossingen voor een gezondere leefomgeving en het delen en implementeren van deze kennis. Het programma jaagt gezonde ontwikkeling aan op het terrein van binnenstedelijke ontwikkeling, mobiliteit, recreatie, landbouw en economie. Via scans brengen wij bijvoorbeeld de binnenstedelijke kwaliteit in beeld en zoeken we naar maatregelen voor een gezonde leefomgeving. We bevorderen gezond gedrag. Ook willen we innovatieve financieringsconstructies ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van health deals met ziektekostenverzekeraars. In een aantal ‘living labs’ werken we aan (innovatieve) concepten op het gebied van gezonde leefomgeving. We delen de kennis en ervaring die we opdoen in de lopende living labs met partners in de regio en in Europa. In de kennisalliantie Gezonde Leefomgeving met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de EBU koppelen we aanwezige kennis aan beleidsvorming en uitvoering, en kennisvragen aan de onderzoeksprogramma's.

Lucht
We blijven werken aan een betere luchtkwaliteit omdat ook onder de Europese normen belangrijke gezondheidswinst geboekt kan worden door schonere lucht. In verbinding met onze partners voeren we het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit uit. De uitkomsten van het BOB-proces (Beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) van provinciale staten zal hiervoor de basis vormen. We werken aan de uitbreiding van het huidige verbod op ontgassen van benzeen- en benzeen houdende stoffen door binnenvaartschepen met een verbod op het ontgassen van zeer zorgwekkende stoffen. Ook dragen we bij aan de transitie naar een landelijk verbod, in aansluiting op een internationaal ontgassingsverbod, waarover onlangs overeenstemming is bereikt.

We blijven aandacht vragen voor het verbeteren van luchtkwaliteit en investeren in het verbreden van het netwerk dat werkt aan luchtkwaliteit. We blijven lobbyen voor (inter)nationale bronmaatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit en werken actief mee aan het opstellen van het Nationaal Luchtplan.

Geluid

Ook geluidsoverlast heeft negatieve effecten op de gezondheid van mensen. Daarom werken we al jaren aan het terugdringen van de geluidsbelasting van woningen langs onze provinciale wegen.

De belangrijkste maatregel voor het aanpakken van geluidsoverlast op provinciale wegen is de aanleg van geluidsreducerend asfalt. Een enkele locatie kan in beeld komen voor geluidschermen. Als aanvulling op deze maatregelen zal ook in 2018 circa dertig hoog belaste woningen van gevelmaatregelen worden voorzien. Dit zal plaatsvinden in combinatie met wegwerkzaamheden aan de desbetreffende trajecten. (zie ook programma 5). Oude woningen die in 1986 al een heel hoge geluidsbelasting hadden, krijgen gevelmaatregelen aangeboden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rijkssubsidieregeling.
In 2017 hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe geluidskaart vastgesteld. Op basis daarvan stellen wij in 2018 het Actieplan omgevingslawaai 2019-2023 vast. Hierin evalueren we het beleid uit het voorgaande actieplan en stellen we maatregelen voor om het aantal geluidsbelaste woningen te verminderen en de geluidsbelasting te verlagen.  Naast nu al gebruikte instrumenten zetten we in op innovatie. Ook gaan we verder met de voorbereiding op de invoering van het nieuwe geluidsstelsel en geluidproductieplafonds op provinciale wegen.
Met het verlenen van ontheffingen (via RUD) voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet aangewezen terreinen voor het stijgen en landen van luchtvaart wordt de hinder van vliegverkeer, voor zover de provincie daar invloed op heeft, zoveel mogelijk teruggebracht.
Ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij stiltegebieden worden getoetst op de effecten de kwaliteit van het stiltegebied. Bij ontheffingen voor evenementen in de bufferzone (via RUD) wordt gestreefd naar verkleinen van de impact.