Zorgdragen van goede zoeterwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater

In het kader van het Deltaprogramma zoetwater formuleren we  samen met de waterschappen aanvullende maatregelen die bijdragen aan een voldoende zoetwaterbeschikbaarheid voor de verschillende functies.  Deze maatregelen worden door de waterschappen uitgevoerd.
In 2018 dragen we bij aan goede afspraken in de nieuwe bestuursovereenkomst water (BAW2) en op regionaal niveau. Hiervoor werken we samen met waterschappen, andere provincies, het Rijk en maatschappelijke organisaties voor onder meer landbouw en natuur. Realisatie van het NNN (Natuurnetwerk Nederland, zie programma Landelijk Gebied) draagt bij aan het bereiken van de doelen.
Enkele trajecten lopen al en worden voortgezet, zoals het traject doelen overig water waar we tot gezamenlijke ambities voor ecologie willen komen voor wateren die niet onder de Kaderrichtlijn Water vallen. De formele  bestuurlijke afronding is in 2018. We houden daarbij rekening met de toekomstige omgevingsvisie. 
De Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater heeft geleid tot een intentieverklaring en actietabel. Vanuit provincie Utrecht leveren we een bijdrage aan de realisatie daarvan. Belangrijkste items zijn nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe stoffen. 
Daarnaast werken we verder aan de Samenwerkingsagenda waarin nieuwe stoffen/micro-verontreinigingen in water een van de onderwerpen is. In de Samenwerkingsagenda werken we met waterschappen en anderen aan een aanpak in de provincie Utrecht. We leggen verbinding met de ketenaanpak voor medicijnresten uit de Delta-aanpak. 
Bij de bovenstaande acties betrekken we motie 27 “Zuiver Water voor iedereen zonder zorgen” van 3 juli 2017.