Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling

Bij keuzes op ruimtelijke ordeningsniveau (bijvoorbeeld locatiebepaling voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen) en op het niveau van ruimtelijke inrichting van gebieden, willen we milieukwaliteit en duurzaamheid integraal meewegen. Dit vraagt om een tijdige en volwaardige inzet van de provinciale leefbaarheids- en duurzaamheidsambities bij RO beleidskeuzes (Omgevingsvisie) en bij planontwikkeling op regionaal en lokaal niveau.

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor de provincie Utrecht verantwoordelijk is en bij gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen, bieden we een scala aan instrumenten aan die het maken van een integrale afweging ondersteunt. Daarbij valt te denken aan de inzet van de Tygron Engine (3D planningstool) bij de totstandkoming de Provinciale Omgevingsvisie en bij bijvoorbeeld provinciale wegreconstructies, de inzet de Maptable om integrale afwegingen in interactieve planontwikkeling te stimuleren, de toepassing van de scan voor binnenstedelijke ontwikkeling om de mogelijkheden van verantwoord binnenstedelijk bouwen in beeld te brengen en de inzet van de Wasstraat duurzaamheid om bijvoorbeeld scenario’s voor energieneutrale, gasloze en klimaatbestendige ontwikkelingen van woonwijken in beeld te brengen. Uitgangspunt bij deze afwegingen is de omgevingskwaliteit zoals die in de gebiedsprofielen (milieukwaliteitsprofielen) zijn vastgelegd.