Tegengaan van bodemdaling

Bodemdaling benaderen we steeds meer als een integraal vraagstuk dat meespeelt in discussies rondom de verduurzaming van de landbouw, natuur en wateropgaven (incl. internationale verplichtingen Natura2000 en KRW en de relatie met waterveiligheid) en leefbare plattellandskernen. Bodemdaling kan niet los gezien worden van   de klimaatopgave en de energietransitie. De oxidatie van het veen draagt substantieel aan de productie van broeikasgassen en het remmen van bodemdaling is een belangrijk klimaat mitigerende maatregel.
Wij zetten ons in om, samen met gemeenten en waterschappen, een gezamenlijke ambitie neer te zetten en deze te vertalen naar een strategie te ontwikkelen om de (gevolgen van) de bodemdaling zo veel mogelijk te beperken (zie ook programma 2). In 2017 en doorlopend naar 2018 sorteren wij voor op de beleid voor bodemdaling dat in de Omgevingsvisie terecht moet komen.