Stimuleren ruimtelijke adaptatie

De provincie werkt via verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten aan een klimaatbestendige leefomgeving. Hierbij zetten we in op de realisatie van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, watertekort en hittestress in het stedelijk gebied tegen te gaan. Met de maatregelen geven we ook een impuls aan de gebiedsontwikkelingen die zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Op deze manier dragen wij ook bij aan de uitvoering van het deltaplan ruimtelijke adaptatie.

In de uitvoering pakken we zoveel mogelijk kansen in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waar we als provincie bij betrokken zijn (zie programma 1).
In het kader van meerlaagse veiligheid zal er in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een intentieverklaring worden ondertekend gericht op maatregelen bij wateroverlast of overstroming.