Coördineren en toezichthouden bij (primaire en regionale) waterkeringen

De Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek worden de komende jaren versterkt om te voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland bereiden de benodigde dijkversterkingen voor. Vanaf 2018 zullen meerdere traces in voorbereidingstrajecten komen. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle benodigde vergunningen. De projectplannen worden ter goedkeuring aan ons voorgelegd. Samen met de waterschappen en de gebiedspartners participeren wij per dijktraject om de meekoppelkansen vanuit cultuur, natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en mobiliteit te benutten waar mogelijk. De dijkversterkingen zelf zullen plaats vinden vanaf 2020.

Wij zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en normeren van de regionale waterkeringen. Bij het versterken van regionale waterkeringen brengen wij kennis in bij dijkversterkingen over ruimtelijke, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Wij participeren in het ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen, gericht op een nieuwe “Visie op Regionale waterkeringen”. In 2018 gaan wij samen met partners in pilots aan de slag om nieuwe kennis te staven en te ontwikkeling zodat in 2019 verbeterde handreikingen en leidraden voor regionale keringen beschikbaar kunnen komen.