Verbeteren kwaliteit en efficiëntie OV

In 2018 werken we verder aan het betaalbaar houden van het OV in de toekomst. Naast de inspanningen op het gebied van het verbeteren van de doorstroming van het OV, het werken aan een visie op Smart Mobility in het openbaar vervoer, onderzoeken we ook de mogelijkheden voor het aanpassen van tarieven en het onder de aandacht brengen van de betaalbaarheid van het OV bij het Rijk.

De inzet is om in 2018 vanuit het concessiebeheer de voorwaarden te scheppen voor de vervoerders in beide OV-concessies om de reizigersgroei van de afgelopen jaren te continueren en ook de reizigerstevredenheid te laten toenemen. Er zal dan ook sprake zijn van prestatiemonitoring van de concessies en het doorvoeren van optimalisaties in het netwerk. Dit om ervoor te zorgen dat provincie Utrecht waar voor zijn geld krijgt en de reiziger het openbaar vervoer dat zij nodig heeft. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rond de concessies en de regiotaxi die om een passend antwoord vragen zoals de doorstroming van het OV en innovatieve oplossingen voor doelgroepenvervoer (relatie) in relatie tot de ‘onderkant’ van het OV.

De concessie U-OV wordt uitgevoerd door vervoerder Qbuzz. Door de gedeelde opbrengstenverantwoordelijkheid tussen de provincie en de vervoerder is naast het traditionele opdrachtgeverschap ook een intensieve samenwerking noodzakelijk. Komend jaar zal grotendeels in het teken staan van de naderende ingebruikname van de Uithoflijn. Al enige jaren wordt veel energie gestoken in de voorbereiding van de exploitatie van de Uithoflijn, zoals de aanpassing van het gehele netwerk aan de nieuwe lijn, actualiseren van (financiële) afspraken, opleiden van trambestuurders, opstellen van calamiteitenplannen enzovoorts. Deze activiteiten zullen in 2018 intensiever worden om het uiteindelijke doel te bereiken: een forse impuls aan de kwaliteit van het OV-netwerk in Utrecht.

Van 12 december 2016 tot eind 2023 is de concessie gegund aan vervoerder Syntus. De ambitieuze wijze waarop Syntus met het vervoerplan 2017 naar het vervoersnetwerk heeft gekeken is voortgezet in het vervoerplan 2018. Alle kernen blijven bediend, er is een ruim spitsaanbod en het vervoersaanbod op de belangrijkste lijnen blijft in stand. In de streekconcessie is de vervoerder alleen opbrengstverantwoordelijk. In 2018 zal Syntus starten met de doorontwikkeling van de concessie. Syntus wil daarmee gedurende de concessie een groei in reizigerskilometers bereiken van 22%.

De provincie voert mede namens gemeenten het beheer over de regiotaxicontracten. De komende jaren zullen innovatieve, dan wel alternatieve oplossingen voor doelgroepenvervoer aandacht krijgen omdat enkele regiotaxicontracten aflopen.