Uitvoeren Realisatieplan Fiets

De groei van het aantal fietsers en daarin ook het aandeel van de elektrische fiets betekent ook iets voor veiligheid en comfort. Drukte op fietspaden en grotere snelheidsverschillen kunnen leiden tot onveilige situaties en fietsers die elkaar ‘in de weg zitten’. Het is daarom belangrijk om het fietsgebruik te faciliteren door goede voorzieningen aan te bieden en in te zetten op het verbeteren van de veiligheid.
We investeren daarom in een optimaal en veilig regionaal fietsnetwerk, in de belangrijke schakel die fiets vormt in de gehele vervoersketen (overstap OV-fiets, auto-fiets, last mile), in het verstevigen van fiets binnen beleidsafwegingen door een inhaalslag op kennis en data, in kansen van fiets voor de economie en recreatie, in innovaties die de doorstroming (o.a. bij VRI’s) en veiligheid verbeteren en in maatregelen om mensen te verleiden om (veiliger) te gaan fietsen. De activiteiten uit Realisatieplan Fiets 2016-2020 werken we in 2018 verder uit door het uitvoeren van studies naar snelfietsroutes en het aanbieden van de eerste meting van de effect van ons beleid. In samenhang met de optimalisatie van het lijnennet van het OV bieden we een plan aan om haltevoorzieningen verder te verbeteren. Met de Korte Termijnaanpak leveren we een bijdrage om tijdens grootschalige werkzaamheden de fiets als effectief alternatief in te zetten.