Opstellen ontwikkelagenda OV

In 2018 werken we samen met Rijk en andere regio’s aan de volgende fase van het Toekomstbeeld OV. We brengen hier de opgedane kennis en inzichten uit de Gebiedsverkenning Utrecht Oost in, maar ook andere regionale onderzoeken. Met onze regionale partners zijn we verantwoordelijk voor de uitwerking van het regionale OV-deel hierbij.
Ook stellen we in 2018 een ontwikkelagenda OV op. Deze beschrijft hoe we het OV-systeem tussen 2020 en 2028/2030 willen ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van de lange termijn visie van het Toekomstbeeld OV en de inzichten uit de Gebiedsverkenning Utrecht-Oost. De ontwikkelagenda geeft richting en inhoud aan welke investeringen nodig zijn om het OV-netwerk verder te ontwikkelen en welke keuzen moeten worden gemaakt voor de nieuwe OV-concessie(s) van 2023.