Updaten mobiliteitsplan

Met de integratie van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) in de provincie zijn twee beleidslijnen van kracht voor verkeer en vervoer. We willen komen tot één beleidslijn, inclusief bijpassend financieel kader. Dit bevordert het maken van integrale afwegingen en het inzichtelijk maken van gevolgen van keuzes binnen het programma bereikbaarheid. In 2018 komen we daarom tot een integraal Mobiliteitsplan. Hierbij stellen we ook een actualisatie van het mobiliteitsprogramma op, inclusief een financieel meerjarenperspectief, passend binnen de beleidskaders. De visie vormt een bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. In 2018 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen.