Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verwerving/functie-verandering nieuwe natuur

Verwerving/functieverandering nieuwe natuur cumulatief in ha.

[cumulatief, realisatie 2027]

1.506

547

730

855

980

1.105

1.230

Ontwikkelde nieuwe natuur

Nr. 4 Basisset BBV

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares

[cumulatief, realisatie 2027]

4.200

1.346

1.400

1.700

1.900

2.100

2.300

Beheerde natuur

Nr.5 Basisset BBV

Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen), zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
[realisatie 2028]

100%

(31.500 ha)

-

70%

72%**

73%

75%

76%

Jaarplan vergunningverlening Natuur en landschap

Percentage binnen de termijn afgegeven ontheffings-/vergunningsaanvragen
[jaarlijkse streefwaarde]

90%

94%*

90%

90%

90%

90%

90%

*Beschikkingen Natuurbeschermingswet 1998, onderdeel stikstof buiten beschouwing gelaten.
**Het hier genoemde percentage is het percentage waarvoor we beheersubsidie verstrekken. Daarnaast zijn er ook terreinen in beheer waarvoor we geen beheersubsidie verstrekken.