Ruimte voor natuur veiligstellen

De provincie Utrecht kent zeven verschillende landschapstypen. Elk landschap is beleefbaar door de eigen kernkwaliteiten. Met de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen werken wij aan het behouden en verder ontwikkelen hiervan. De Kwaliteitsgids wordt gebruikt door gemeenten, adviseurs en initiatiefnemers bij het opstellen van bestemmingsplannen, beleids- en uitvoeringsplannen. De Kwaliteitsgids evalueren we in 2018, dit vormt een bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Natuur stellen wij ook veilig door inzet van het ruimtelijk instrumentarium (Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028), zoals het Nee tenzij principe bij ingrepen, rood voor groen en bijvoorbeeld convenanten met landgoederen.