Natuur verbinden

In 2018 levert onze aannemer het ecoduct over de N227 op. Het ecoduct over de N226 besteden we conform planning in 2018 aan om het in 2019 op te laten leveren. In samenwerking met de gemeente Utrecht realiseren we twee grote faunatunnels onder de N237 Griftenstein en De Biltse Rading.

Via het programma Oversteekbaarheid fauna 2017-2020 (GS 2017) realiseren we kleinschalige verbindingen om de komende jaren de oversteekbaarheid van fauna op de provinciale wegen in de provincie Utrecht te verbeteren. Het doel van dit programma is om inhoudelijk en budgettair richting te geven aan de maatregelen die uitgevoerd kunnen worden binnen Trajectaanpak, de monitoring van de effectiviteit van deze maatregelen en het beheer en onderhoud. De provincie stimuleert het realiseren van maatregelen die aanrijdingen met dieren moeten voorkomen via o.a. haar Mobiliteitsprogramma en het Faunabeleid (Beleidskader Wet natuurbescherming). Ook gemeenten (Leusden en Utrechtse Heuvelrug) stellen vergelijkbare programma’s op. Binnen het faunabeleid nemen wij in samenwerking met terreinbeheerders, gemeenten en wildbeheereenheden aanvullende maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen met reeën (beplanting, wildspiegels, etc.).  

De provincie continueert  het ecologisch bermbeheer van de provinciale wegen. Door te maaien en het maaisel af te voeren met behulp van maai-opzuigcombinaties beperken we het aantal werkgangen en ontstaan schrale soortenrijke vegetaties. Waar mogelijk vindt een verdere verfijning plaats van het beheer om bijzondere planten – en diersoorten een plek te geven.
Nabij Huis ter Heide N237 en op het terrein voor het provinciehuis lopen experimenten met inzaai van eenjarige gewassen ten behoeve van bijen. In 2018 zetten wij deze initiatieven voort. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij deze initiatieven is speerpunt.