Monitoren natuurkwaliteit

De provincies hebben een centrale rol gekregen in de monitoring van natuurgegevens en gegevens omtrent de voortgang van de realisatie van natuur. In de Wnb is opgenomen dat de provincies de natuurgegevens verzamelen en het rijk rapporteren. Tevens is het realiseren van beleid niet mogelijk zonder een goede monitoring van de verrichte inspanningen. Als het hieraan ontbreekt is immers niet na te gaan of de maatregelen effect hebben gehad en zijn er geen indicaties op welke manier we het gevoerde beleid kunnen bijsturen.