Evenwicht brengen en houden in soortenpopulaties

In het Beleidskader Wet natuurbescherming is het ganzenbeleid vastgelegd. Het ganzenakkoord zal met twee jaar worden verlengd tot en met 2019. Op basis van de Kadernota 2017 zullen wij in 2018 op verschillende locaties starten met het in de praktijk brengen van diervriendelijke ganzenbeheermethoden met als voornemen dit in 2019 voort te zetten.

Rijk en provincies zijn uit hoofde van de afspraken van het Natuurpact in beginsel ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor de invasieve exoten. In 2017 en in de loop van 2018 voeren wij verder overleg met EZ, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, de NVWA. de Douane, gemeenten en terreinbeheerders over de implementatie van de Europese exoten-verordening. We werken samen toe naar een samenhangende en alle aspecten betreffende afspraak. Als de provincies hiermee instemmen, zal het Rijk dat vertalen in een wettelijke regeling. Vanaf dat moment krijgen de provincies op basis van de afgesproken verantwoordelijkheidsverdeling de eliminatie- en beheertaken opgedragen. De provincies worden in beginsel verantwoordelijk voor de eliminatie- en beheersmaatregelen, voor zover die noodzakelijk zijn voor behoud en/of herstel van biodiversiteit. Het streven is om in 2018 de implementatie af te ronden.