Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het landelijk gebied is een belangrijke pijler voor Utrecht als TOP-regio. Een hoge kwaliteit en diversiteit zorgt ervoor dat mensen hier graag willen wonen, werken en recreëren. Behoud en versterken van de kwaliteit en diversiteit van het landelijk gebied is daarom een belangrijke opgave voor ons. Om het landelijk gebied aantrekkelijk te houden werken we aan:

  • het behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit);
  • een duurzame landbouw;
  • een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

Behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit)
Basis voor deze opgave is de door u op 12 december 2016 vastgestelde Natuurvisie. Hierin zijn de volgende 5 opgaven benoemd:

  • realiseren van een robuust netwerk van natuur ter behoud en versterking van onze natuurwaarden en onze biodiversiteit (o.a. aanleg Natuurnetwerk Nederland, NNN);
  • bestendigen en verbeteren van de kwaliteit van ons netwerk van natuur;
  • het vergroten van de belevingswaarde van en de maatschappelijke betrokkenheid bij onze natuur;
  • verduurzaming van de financiering van het natuurbeleid en duurzame benutting van de natuur;
  • bewaken van de balans tussen instandhoudingsdoelen en het toestaan van ingrepen. Ook zorgen we voor een goed evenwicht in onze soortenpopulaties en bewaren de balans tussen verschillende typen natuur.

De wijze waarop we bovenstaande vormgeven wordt uitgewerkt in de Realisatiestrategie Natuurvisie. Uitvoering van deze opgave vindt onder meer plaats via het programma Agenda Vitaal Platteland, subsidiëring van (agrarisch) natuurbeheer en vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Duurzame landbouw
De landbouw is de grootste beheerder van het landelijk gebied in de provincie Utrecht: 60% van het landelijk gebied is landbouwgebied. De landbouw heeft grote invloed op het landschap, de natuurkwaliteit, water-, bodem- en luchtkwaliteit én de leefbaarheid van het landelijk gebied. Een gezonde landbouw draagt bij aan een vitaal platteland. Tevens leveren agrariërs een belangrijke bijdrage aan het landschap, recreatie en natuurbeheer. De provincie steunt daarom agrariërs die op een duurzame manier willen uitbreiden of nieuwe activiteiten willen starten.

Conform planning ontvangt u in het voorjaar van 2018 de nieuwe landbouwvisie ter besluitvorming, als bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het gaat om een herijking van de huidige Landbouwvisie uit 2011. Belangrijkste opgave in deze nieuwe landbouwvisie is de transitie naar een duurzame landbouw (landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht toekomstbestendig is). Ook werken we het concept natuur-inclusieve landbouw verder uit. De Landbouwvisie zal het toekomstbeeld schetsen en mogelijkheden benoemen voor realisatie daarvan via het in te zetten instrumentarium.

Vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied
Conform afspraken in het Coalitieakkoord stimuleren wij een gezonde en sterke economische en sociale basis voor een vitaal platteland, inclusief de kleine kernen. We sluiten hiertoe aan bij de initiatieven van bewoners en gebruikers.