Vitale landbouw bevorderen

Vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland laten we landbouw-milieu-projecten (LaMi) uitvoeren. Zo zetten we in 2018 het traject Energie neutrale Melkveehouderij voort om stappen te zetten richting een melkveehouderij die evenveel elektriciteit, gas en diesel verbruikt als men energie opwekt. Op voorbeeldbedrijven en tijdens themabijeenkomsten laten we zien wat er kan en wat het oplevert.
Verder zullen we in 2018 via subsidiëring met Europese en provinciale middelen (POP3) inzetten op:

  • Infrastructuur: Investeringen ten behoeve van verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven en van de landbouwinfrastructuur
  • Innovatieve investeringen: fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen
  • Kennisoverdracht: demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers
  • Jonge landbouwers: fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers na bedrijfsovername, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit en/of biodiversiteit.

In 2018 gaan we samen met de gebiedscommissies aan de slag met het VAB-loket voor Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De forse schaalvergroting in de landbouw, al gaande sinds de Tweede Wereldoorlog, de strengere huisvestingseisen en de recente afschaffing van het melkquotum, spelen een belangrijke rol in het gegeven dat veel boerderijen en stallen hun agrarische functie hebben verloren c.q. zullen gaan verliezen. Met het VAB-loket willen we een forse impuls geven aan het slopen van VAB's op locaties enerzijds en het terugverdienen met functiewijziging (wonen, niet-agrarische bedrijvigheid) anderzijds. Zo willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van een goede ruimtelijke kwaliteit.

De afgelopen jaren is veel gerealiseerd in het beperken van bodemdaling met de beschikbare middelen uit de Nota Ruimte van het Rijk. Deze zijn o.a. ingezet voor het ontwikkelen van innovatieve kennis binnen het Programma Aanpak Veenweiden, maatregelen voor beter waterbeheer door de waterschappen en de uitvoering van integrale gebiedsprojecten zoals in polder Kockengen. De AVP gebiedscommissie speelt bij de uitvoering hiervan een belangrijke rol. In 2018 zal vanuit het programmaplan Bodem, water en milieu een provinciale ambitie en strategie voor bodemdaling worden geformuleerd. Op basis daarvan zullen we maatschappelijke indicatoren herzien om effecten te monitoren.