Natuurkwaliteit verbeteren

De provincies zijn verantwoordelijk voor de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten. Daarop richt zich ons actieve soortenbeleid. In de loop van 2017 en doorlopend in 2018 gaan wij met de partners uit het biodiversiteitsoverleg twee pilots starten die in 2018 moeten leiden tot gebiedsgerichte uitwerkingen van alle natuurparels voor de benoemde 41 icoonsoorten, die zijn vastgesteld in de Natuurvisie, Supplement Biodiversiteit. We starten met de natuurparels Agrarisch cultuurlandschap en natuurparels Hogere zandgronden. Daarna volgen de uitwerkingen van de overige natuurparels.

Tevens starten we in 2018 met een verkenning in bestaande natuurgebieden gericht  op het verkrijgen van inzicht in het natuuraandeel dat nog onvoldoende is ingericht en op de mogelijkheden die er zijn om deze natuur naar een hoger biodiversiteitsrendement te brengen.

In de loop van 2017 komt het onderzoek van de provincie naar zinvolle extra maatregelen ten behoeve van de verbetering van weidevogelreservaat gebieden beschikbaar. In 2018 willen we starten met de uitvoering van deze maatregelen in de reservaatsgebieden. Tevens heeft het Rijk extra middelen voor 2018 beschikbaar gesteld (POP geld). Via het IPO wordt dit provinciaal verdeeld, naar verwachting € 2 miljoen is voor Utrecht. De Provincie Utrecht wil deze middelen koppelen aan agrarisch natuurbeheer voor weidevogels en andere prioritaire soorten.

Beschermde natuurmonumenten zijn ruimtelijk beschermd via het NNN. De externe bescherming uit de Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 vervallen. Conform de afspraken in het Akkoord van Utrecht en de in 2014 verleende vergunningen geven we nog steeds prioriteit aan de afgesproken herstelmaatregelen in deze gebieden. Daarvoor wordt in 2018 in de Kamerikse Nessen een tweede onderzoek opgeleverd over poriewaterkwaliteit. In drie Beschermde natuurmonumenten is nog functieverandering onder handen om de gebieden te bufferen. Deze verwerving of functieverandering past binnen de in het Akkoord van Utrecht vastgelegde opgave van 1.506 ha. In de gebieden Groot Zandbrink en Raaphof realiseren we conform planning de inrichtingsmaatregelen in 2018.

Om synergie te verkrijgen tussen natuur, bodem, water en milieucondities ontvangen een aantal agrarische collectieven van de provincie op basis van de SVNL2016 naast een subsidie voor agrarisch natuurbeheer ook een subsidie voor agrarisch waterbeheer. In totaal is een subsidie van ca. €0,55 mln. per jaar verstrekt voor de subsidieperiode 2016 tot en met 2021. De subsidie voor agrarisch waterbeheer wordt voor 50% uit EU-middelen (POP3) en voor 50% door de waterschappen gefinancierd. In vergelijking met andere provincies doen de agrarische collectieven in Utrecht veel op het gebied van agrarisch waterbeheer.