Natuurkwaliteit bestendigen

Sinds 2017 neemt de provincie Utrecht gefaseerd de verlening van de subsidies natuurbeheer over van RVO. In 2018 verwachten we nieuwe aanvragen van tenminste 5 grote beheerders en 1 nieuw collectief, en tenminste twee uitbreidingsaanvragen van bestaande collectieven. In 2018 zullen natuurbeheerders subsidie voor natuurbeheer ontvangen voor in totaal ca. 22.500 ha (72% van het beoogde oppervlak). De gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal gesubsidieerde hectare schatten we in op 500 ha.
Het aantal gesubsidieerde hectaren is lager dan de totale omvang van de NNN minus de nog geplande ontwikkeling van nieuwe natuur hectaren. Dit komt omdat overheden geen beheersubsidie kunnen aanvragen. Ook zijn er particuliere eigenaren die geen beheersubsidie willen of kunnen aanvragen. Deze terreinen worden overigens wel door deze organisaties beheerd.

Subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstrekken we via de 7 agrarische collectieven. Deze collectieven hebben eind 2015 op basis van de SVNL2016 een subsidie voor agrarisch natuurbeheer ontvangen voor de periode van 2016 tot en met 2021. In het eerste beheerjaar 2016 hebben de collectieven ca. 5.740 ha beheerd voor een subsidiebedrag van ca. € 3 mln. Eind 2017 kunnen de collectieven opnieuw een uitbreidingsaanvraag indienen voor de resterende subsidieperiode (ingaand vanaf 2018). Hiervoor is een bedrag van ca. €0,9 mln. per jaar opengesteld. Agrarisch natuurbeheer- en landschapsbeheer wordt voor 50 % gefinancierd uit EU-middelen (POP3) en voor 50% uit provinciale middelen.