Soorten beschermen

De passieve soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) is gericht op de provincie brede bescherming van individuele planten en dieren via een verbodsstelsel. Alvorens een ruimtelijke ingreep mag plaatsvinden moeten de effecten daarvan op beschermde soorten worden getoetst aan de gevolgen voor de instandhouding van de populatie van de betrokken soort (zie verder bij Vergunningen verlenen en populaties beheren).
De provincie streeft naar natuurinclusief vergunnen – al in een vroeg stadium (op de tekentafel) rekening houden met de eisen vanuit de Wnb – en primair in het stedelijk gebied werken met gebiedsgerichte ontheffingen. We combineren zo passieve soortenbescherming met het actief treffen van maatregelen die bepaalde soorten ten goede komen. Dit resulteert niet alleen in winst voor de biodiversiteit maar ook in een verregaande vergemakkelijking van het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ingrepen; ontheffingen voor dit soort activiteiten zijn dan eenvoudig te verlenen.

Omdat deze veelheid aan kleinschalige ingrepen vooral in het stedelijk gebied speelt willen wij samen met de gemeenten voor deze gebieden nagaan welke kansen er liggen om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te versterken. Wij hebben in 2017 de gemeenten uitgenodigd hierin samen op te trekken voor een periode van 3 jaar. Het project bestaat uit het opstellen van een gezamenlijk proceshandboek voor de vergunningsaanvragen en de handhaving van de Wet natuurbescherming en een (subsidie)kader voor de financiële bijdrage aan het opstellen van een soortenmanagementplan als basis voor de gebiedsgerichte ontheffing ter deregulering van de vergunningenlast.  Voorts zetten we in op goede communicatie richting inwoners en met de partners onderling. Onder andere door inzet van een openbaar toegankelijke webpagina met vraag en antwoord, een digitaal platform tussen gemeenten en provincie, de inzet van een samenwerkers app (ook voor groene VTH taken), het toepasbaar maken van data in o.a. kaarten en het opstellen van een handreiking VTH afspraken ten behoeve eenduidige communicatie.