Nieuwe natuur ontwikkelen

In 2011 is in het Akkoord van Utrecht afgesproken om de omvang van het NNN te bepalen op ca. 31.500 ha. Daarin is tevens besloten dat we het NNN op strategische plaatsen uitbreiden met in totaal 1.506 ha, te realiseren uiterlijk in 2027. Hiervoor is provinciale en rijks financiering beschikbaar. Ook genereren we middelen door het verkopen van de, in het kader van het bestuursakkoord natuur van het Rijk overgenomen, gronden buiten het NNN. We organiseren de uitvoering van deze ontwikkelopgave via ons AVP-programma, gecoördineerd door onze gebiedscommissies. Inmiddels hebben we 547 ha gerealiseerd (stand 31 december 2016) en resteert er dus nog een opgave van 959 ha.

Voor verwerving en functieverandering houden we een lineaire begroting aan van gemiddeld 125 ha per jaar. Verweving en functieverandering vindt plaats op basis van vrijwilligheid, waardoor de resultaten sterk fluctueren over de jaren. Voor 2018 begroten we een realisatie van 855 ha (cumulatief).

Bij verwerving en functieverandering ligt de prioriteit bij het realiseren van internationaal belangrijke natuur. De gebieden binnen de internationale opgaven zijn in 2017 doorgelicht op nog te ondernemen stappen om de afgesproken oplevering in 2021 mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de mogelijkheden voor het realiseren van de verwerving en functieverandering en het toewerken naar eindbeheer, de uitvoering van de maatregelen opgenomen in Stroomgebied beheerplannen, Beheerplannen N2000 en/of gebiedsanalyses Programma aanpak stikstof 2015-2021 (PAS). Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting bekijken wij of en zo ja waar inzet van zwaarder instrumentarium noodzakelijk is om onze verplichtingen tijdig te kunnen nakomen.

Binnen het AVP is tevens de opgave ondergebracht om de nieuwe natuur in te richten. Ten tijde van het Akkoord van Utrecht is het areaal van de nog in te richten gebieden vastgesteld op circa 4.200 ha waarvan 1.506 ha tevens nog verworven moest worden. Per eind 2016 is 1.346 ha gerealiseerd.

In 2018 zullen we conform planning de inrichting in de volgende gebieden afronden:

  • Polder Mijden: 82 ha (afhankelijk van uitspraak Raad van State)
  • Natuurverbinding Veldwetering (deelgebied Groot Wilnis-Vinkeveen): 10 ha.
  • Elsterbuitenwaard (deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn): 146 ha (deels 2018, deels 2019).
  • Landgoed Sandenburg: 15 ha
  • Landgoed De Boom: 43 ha

Daarnaast zal in 2017 een hogere doelrealisatie plaatsvinden dan gepland in de begroting 2017.

Natuurgebieden kunnen pas worden ingericht nadat grotere delen verworven of van functie veranderd zijn. Naar verwachting zullen naar het einde van de realisatieperiode toe steeds meer gronden beschikbaar zijn voor inrichting. Het jaarlijks te realiseren areaal inrichting (indicator ontwikkelde nieuwe natuur) zal daarom ook naar het einde van de realisatieperiode toenemen. De ontwikkeling van nieuwe natuur draagt tevens bij aan het behalen van de KRW-doelen en de doelen voor verdrogingsbestrijding (zie programmaplan Bodem, water en milieu).

In het agrarisch gebied zijn we in 2017 gestart met een pilot voor de aanleg van kleine landschapselementen. Hiervoor is een platform Kleine Landschapselementen gevormd, waaraan naast de provincie, twee agrarische collectieven, vier gemeenten en Landschap Erfgoed Utrecht deelnemen. In het kader van de pilot ontvangen de twee collectieven (Rijn Vecht en Venen en Utrecht Oost) via een subsidie van de provincie een werkbudget voor de aanleg van landschapselementen in 2018, in totaal voor een bedrag van  ca. € 200.000. Daarnaast verwachten we dat een aantal collectieven een subsidieaanvraag zal indienen voor het realiseren van plas-dras en natuurvriendelijke oevers ten behoeve van de uitvoering van natuurbeheer in 2018 e.v. jaren.

Een andere manier om nieuwe natuur te ontwikkelen is via de realisatie van de Groene Contour (3000 ha), waarin derden het voortouw nemen. Met de partners van het Akkoord van Utrecht zal in  2018  inzicht gegeven worden in nieuwe kansen voor realisatie van deze opgave.