Transitie recreatieschappen

Vanaf 2018 zijn er, naar verwachting, nog twee recreatieschappen: Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Per 1 januari 2018 heeft gemeente De Ronde Venen de eigendommen en taken van recreatieschap Vinkeveense Plassen ingebracht bij recreatieschap Stichtse Groenlanden. Een deel van de taken van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied worden, na de liquidatie per 1 januari 2018, door de voormalige partners gezamenlijk uitgevoerd en gefinancierd (beheer paden, beheer routes en groen toezicht). Voor het Henschotermeer wordt de komende jaren op basis van een samenwerkingsovereenkomst een bijdrage geleverd aan de openbare toegankelijkheid en een gebiedsproces om recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken.

De volgende stap in de transitie van de recreatieschappen is de verbetering van de samenwerking tussen de schappen, en tussen de schappen en andere terrein beherende organisaties. Samen met gemeenten maken we in 2018 een start met een samenwerkingsagenda. Doel van de samenwerkingsagenda is te komen tot afspraken over meer samenwerking, kennisdeling en innovatie op het gebied van ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen. Zo hebben we afgesproken om in 2018 een gezamenlijk onderzoek naar buitenevenementen af te ronden. Bijzondere aandacht krijgen de volgende projecten en processen: Uitvoering toekomstplan Vinkeveense Plassen, Uitvoering Ontwikkelplan Stichtse Groenlanden, Gebiedsvisie Oostelijke Vechtplassen en Verbetering bestuurlijk functioneren Plassenschap Loosdrecht.