Aanpak leegstand retail

In 2018 zal de ingezette retailaanpak mede op basis van de Retailvisie (vaststelling eind 2017) verder worden vormgeven. De Retailvisie is een nadere uitwerking van het retailbeleid zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) en het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling. Het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (zie programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling) speelt een belangrijke rol in de uitvoering bij de aanpak van centrumgebieden. Onderdeel daarvan is kennisdeling en netwerkontwikkeling in onder andere de Kopgroep Retail. Hierin zijn leden van overheden en marktpartijen vertegenwoordigd.