Verbeteren kwaliteit werklocaties

Om een aantrekkelijke vestigingslocatie te blijven, willen we ervoor zorgen dat vraag en aanbod naar werklocaties in evenwicht zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het beleid voor werklocaties is vastgelegd in de Economische Visie 2020 (2010) en nader uitgewerkt in de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (2014), de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (2016), het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling (2016) en de Thematische Structuurvisie Kantoren (2016). De Retailvisie wordt eind 2017 vastgesteld.