Ontwikkelen Ruimtelijk Economische Strategie (RES)

De markt voor bedrijfshuisvesting is ook kwalitatief sterk in beweging door economische en technologische vernieuwingen. Om aan de toekomstige vraag naar bedrijfshuisvesting te kunnen voldoen wordt een Ruimtelijke Economische Strategie (RES) opgesteld. Samen met onze partners (gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen) willen wij een beeld schetsen van de veranderende vestigingseisen in de komende periode en een strategie opstellen om aan die eisen te kunnen voldoen binnen randvoorwaarden van mobiliteit, arbeids- en woningmarkt. De RES is een bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. In 2018 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen.